İHALE İLANI
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Alidam köyüne 4 derslik İlkokul binası inşa edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    :  Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                :  Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   :  416 725 51 25 – 725 61 25
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
2. İhale konusu yapım işinin
            a) İhalenin adı                        : Alidam köyüne 4 derslik İlkokul binası inşa edilmesi işi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : 4 derslik İlkokul binası yapım işi,
            c) Yapılacağı Yer                   : Kahta İlçesi Alidam köyüne 4 derslik İlkokul binası
   yapımı işi,
            d) İşe Başlama Tarihi             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)
   takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
   başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür.
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                   :  Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      :  14/12/2017 Perşembe günü
                                                              saat : 14.15’de
 
          4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
          4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
          4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
          4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  
         4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
         4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
         4.1.3. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.4. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
         4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
         4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
         4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
        
            4.1.9. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 80 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. İş deneyim belgesi inşaat yapımı işi iş deneyim belgesi olacaktır.
4.1.10. Teknik Personel Taahhütnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.