SATIŞ İLANI
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İlan Olunur.
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen bedeli yazılı olan aracımız, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılacaktır.

Aracın Plakası

 

Cinsi

Markası

Tipi

 

Modeli

 

Kilometresi

 

Muhammen Bedeli

 

02 KE 095

 

Kamyon

BMC Fatih
(200-26 6x2 355)

1998

Rengi: Sarı
240.000 km’dedir. Aracın km. göstergesi şu anda çalışmıyor.
 
14.200,00 TL.
 
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                   
İş sahibi İdarenin;
      a)  Adı: Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB)
      b)  Adresi: Kahta İlçesi Hükümet Konağı
      c)  Telefon numarası: 0 (416) 725 51 25
      ç)  Faks numarası:      0 (416) 725 61 25
      d)  İrtibat personelinin adı, soyadı/unvanı:   Birlik Müdürü Mehmet CAN’dır.
 
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin; 
      a)  Adı : 02 KE 095 Plakalı BMC Fatih kamyon aracının satışı.
      b)  Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Adet
      c)  Yapılacağı yer: Kahta Kaymakamlığı Hükümet Konağı Binası
      ç)  İşin süresi : Tebliğ tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde satış işlemleri yapılarak bedeli idarenin hesabına yatırılacaktır.
 
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
      a)  İhale usulü: Açık artırma usulü olup Birliğimiz; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. Birlik, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
      b)  İhalenin yapılacağı adres: Kahta Kaymakamlığı Toplantı Odası
      c)  İhale tarihi : 09/02/2018 Cuma günü
      ç)  İhale saati: 15.30’da
d)İhale komisyonu toplantı yeri: Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Odası
e)İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni huzurunda yapılacaktır.
      
Madde 5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
A-GERÇEK KİŞİLERİN :
      a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
      b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
      c-İhale ile ilgili dilekçe,
      ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
      d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN :
     a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca  ;                                                                                                         
     b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
     c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
     d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
 
Madde 6-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Birliğimiz Mali Hizmetler Birimine teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
 
Madde 7-Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
Madde 8- İhaleye katılacaklardan geçici teminat olarak teklif edecekleri miktarın %3’e tekabül edecek kısmından az olamayacaktır. Geçici teminatların KHGB’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesaba yatırmalarını, dekontun teklif mektubu ile birlikte dosyada ibraz edilmesini,
 
Madde 9-Satışı yapılacak araç mesai saatleri içerisinde Hükümet Konağında görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
 
Madde 10-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Birliğimiz bürosundan ücretsiz olarak temin edilebilir. Ya da Kaymakamlığımız www. kahta.gov.tr  internet sitesinden görülebilir.
 
Madde 11- İhale bedeli KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
 
Madde 12- Bu ihale için tahmin edilen muhammen bedel 14.200,00 (Ondörtbin İkiyüzlira) TL’dir
 
Madde 13-İhale kararının onayına müteakip tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamı alıcı tarafından Birliğimiz Halk Bankası Kahta Şubesi 16100008 No'lu hesabına yatırılacaktır. Bu sürede yatırılmayan ihale bedeli ihalenin iptaline nedendir, ayrıca taleplilerin yatırdıkları geçici teminat irad olarak kayıt edilecektir.
 
Madde 14-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Madde 15- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kâhta Mahkemeleri yetkilidir.
 
Madde 16-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 
                                                                                                   Ahmet Gazi KAYA
    Kâhta Kaymakamı