İHALE İLANI
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Merkezine Kadın Eğitim Merkezi binası inşa edilmesi işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    :  Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                :  Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   :  416 725 51 25 – 725 61 25
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
 
2. İhale konusu yapım işinin
            a) İhalenin adı                        :  Kahta Merkezine Kadın Eğitim Merkezi binası
   inşa edilmesi işi,
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Kahta Kadın Eğitim Merkezi binası yapımı işi,
            c) Yapılacağı Yer                   :  Kahta İlçesi Merkez,
            d) İşe Başlama Tarihi             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)
   takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
   başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür.
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                   :  Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      :  18/06/2018 Pazartesi günü
                                                              saat : 15.00’de
 
          4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
          4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
          4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
          4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  
         4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
         4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
         4.1.3. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.4. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
         4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 
 
         4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
         4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
         4.1.9. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. İş deneyim belgesi inşaat yapımı işi iş deneyim belgesi olacaktır.
4.1.10. Teknik Personel Taahhütnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
 
Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi
ADET
Pozisyonu
MESLEKİ ÜNVANI
DENEYİMİ
(Asgari) yıl
1
Şantiye Mühendisi
İnşaat Mühendisi
5
2
Şantiye Mühendisi
Makine Mühendisi
5
3
Şantiye Mühendisi
Elektrik Mühendisi
5
 
5. İnşaat Mühendisliği işlere denk sayılacaktır.
6. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 50.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
            12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            13- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı