İHALE İLANI
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Bölgemizde Arıcılığı yaygınlaştırmak üzere İlçemizdeki 33 kişiye verilmek üzere 1000 adet Arılı kovan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile alımı yapılacaktır.
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    . Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                : Kâhta Kaymakamlığı Kahta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
 
2. İhale konusu yapım işinin
            a) İhalenin adı                        : 33 kişiye verilmek üzere toplam 1000 adet Arılı kovan
  alımı işi,
 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :İlçemizdeki 33 kişiye 1000 adet Arılı kovan için Teknik
 Şartnamede belirtilen imalat ve malzemeler kullanılarak
 alınması işi,
 
            c) Yapılacağı Yer                   : İlçemizdeki 33 kişiye verilmek üzere,
           
d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)
  takvim günü içinde Arılı kovan teslim süresi
  başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          : Arılı kovan teslim süresi 30 takvim günüdür.
 
3. İhalenin  
            a) Yapılacağı Yer                   : Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      : 16/03/2018
                                                           : Saat 15.00’de
 
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
            4.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.
4.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
            4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 
 
 
 
4.1.11. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin daha önce Arıcılık işi ile iştigal olan, Arıcılık alım/satımı ve ticareti yapmış olduğunu gösteren belge olması zorunludur.
5. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
8. İstekliler tekliflerinin, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.
10. Konsorsiyom olarak ihaleye teklif veremezler.
11. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
            12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            13- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
           
           
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı