İHALE İLANI
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            Kahta İlçesine bağlı muhtelif köylerde çöp ve katı atık toplanması Hizmet Alımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                         :  Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                 :  Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası    :  416 725 51 25 – 725 61 25
            d) Elektronik Posta Adresi      : ………………………
            ( varsa )
2. İhale Konusu Hizmet Alım İşinin
            a) İhalenin adı                         : Kahta İlçesine bağlı muhtelif köylerde         çöp ve katı atık
  toplanması işi için 1 kişi kamyon şoförü, 2 işçi çöp aracında
  çalıştırılacak (vasıfsız elaman) toplamda 3  kişi çalışacak.
b) Niteliği, Türü ve Miktarı     : Kahta İlçesine bağlı 22 yerleşim alanında çöp toplama işi,
c) Yapılacağı Yer                    : Kahta İlçesine bağlı muhtelif köyler.
d) İşe Başlama Tarihi              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
                                                              içerisinde işe başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :  12 ay (Bir Yıldır)
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                    :  Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      :  21/12/2018 Cuma günü
                                                              saat : 14.00’de
 
          4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
 a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
g ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3.  
i) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
1) İş Deneyim Belgesi : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe ait katı atık çöp toplama işi İş Deneyim Belgesi olması zorunludur,
6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosu adresinden görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını alması zorunludur.
10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 21/12/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. (Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kahta Halk Bankası nezdindeki 1254- 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı