İHALE İLANI
Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Mülk köyüne fotovoltaik güneş enerji sistemi ile içme suyunun karşılanması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    . Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                : Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
2. İhale konusu yapım işinin
a) İhalenin adı                        : Mülk köyüne fotovoltaik güneş enerji sistemi ile içme
  suyunun temini işi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : Bir köye Fotovoltaik Güneş Paneli Sisteminin
  Kurulması işinin Mahal Listesi ve Teknik Şartnamede
  belirtilen imalat ve malzemeler kullanılarak yaptırılması
   işi,
            c) Yapılacağı Yer                   : Mülk köyü,
            d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)
  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
  başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin  
            a) Yapılacağı Yer                   : Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      : 16/02/2018 Cuma günü
                                                           : Saat 15.00’de
                                              
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
            4.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.
4.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
            4.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
            4.1.10.1. İhaleye teklif veren isteklilerin TS 13381 Yetkili Servisler-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler için Kurallar standardını içeren TSE Hizmet Yeterlilik belgesi veya Avrupa Birliği ülkelerinden muadili yeterlilik belgesi olmalıdır. Veya Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda en az 150 kw iş Bitirme Belgesine sahip olmalıdır.
 5. Fotovoltaik Güneş Enerji içme suyu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar teknik şartnamede belirtilmiştir. Teknik Şartnamede belirtilen belge ve bilgilerin ihale dosyasına konulmasını,
6. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyom olarak ihaleye teklif veremezler.
12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            14. Yapılacak fotovoltaik güneş enerji içme suyu çalışması işi 1 yıl yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.
15. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
           
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı