İHALE İLANI
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Yenice köyü Okul yolunun (600 metre) asfalta hazır hale getirilmesi işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    :   Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                :   Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   :   416 725 51 25 – 725 61 25
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
2. İhale konusu yapım işinin
a) İhalenin adı                        :  Yenice köyü Okul yolunun (600 metre) asfalta hazır
   hale getirilmesi işi,
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  1 köy içi okul yolu asfalta hazır hale getirilmesi işi,
            c) Yapılacağı Yer                   :  Kâhta İlçesinin 1 (Bir ) köy içi okul yolu,
            d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)
  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
  başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :   İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                   :   Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      :   05/06/2018 Salı günü
                                                               saat : 14.00’de
 
          4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
          4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
          4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
          4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
          4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  
         4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
         4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.5. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
         4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
         4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
         4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 
 
         4.2. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin asfalt, asfalt üst yapı işi iş deneyim belgesi olması zorunludur.
         4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir,
        4.2.2. Teknik Personel ile Araç Taahhütnamesi:
a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütnamesi ile araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personel için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
 
Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi
 
ADET
MESLEKİ ÜNVANI
DENEYİMİ
(Asgari) yıl
1
İnşaat Mühendisi
5
 
b) İhale konusu yol yapım çalışması işi için asgari olarak aşağıda belirtilen aracın temin edilmesi gerekmektedir.
 
SIRA NO:
MAKİNE, EKİPMAN CİNSİ
MİNİMUM ADET
1
Kepçe
                1
2
Kamyon
3
3
Grayder
1
4
Silindir
1
5
Figüre makinesi
1
6
Arazöz
1
 
         5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
         6. İhale dokümanı Kâhta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 50.00. TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur,
         7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
         8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
         8.1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
         8.2. İhale dokümanı ekinde bulunan birim fiyat teklif cetvellerinin tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulacak imza ve kaşesi basılarak teklifleri kapsamında sunulacaktır.
         9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir, ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
        10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır,
        11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,
        12. Yapılacak yollarda olabilecek bozulmalara karşın 1 yıl süre ile yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.
       13- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
 
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı