GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2018
 
 
 
 
 
 
                       
 
BAŞVURULAR 28 AĞUSTOS 2018-06 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA
KAHTA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
 
İNTERNET ADRESİ
(www.kahta.gov.tr)
 
TELEFON NUMARASI
(0416) 725 5020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
  1. YASAL DAYANAKLAR
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ
 
 
D.     ARANACAK ŞARTLAR
 
 
E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ
 
 
G.     MÜLAKAT SINAVI
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAKLAR
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10 Mayıs 2018 tarihli,           
             12229819-165.04.E.3338 sayılı ve “Güvenlik Korucusu Görevlendirilmesi“ konulu
              Yazısı.
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Kahta İlçesine bağlı Sırakaya Köyüne 4 (Dört) GK, Kayadibi Köyüne 2 (İki) GK, EskiKahta (Kocahisar) Köyüne 2 (İki) GK, Bağözü Köyüne 1 (Bir) GK, Alidam Köyüne 2 (İki) GK, Koçtepe Köyüne 2 (İki) GK, Narince Köyüne 2 (İki) GK, Tütenocak Köyüne 2 (İki) GK ve İkizce Köyüne 2 (İki) GK, olmak üzere toplamda 19 (Ondokuz) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
            Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 28.08.2018 tarihinden,  06.09.2018 günü 17.00’a kadar yazılı dilekçe ile şahsen KAHTA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Kaymakamlık Makamına yazılmış Güvenlik Korucusu olmak istediğine dair dilekçe Kaymakamlık Makamından havale ettirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına hazırlanan dosya ile birlikte teslim edilecektir)
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, KAHTA Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 11 Eylül 2018 günü saat: 09.00’da Kahta Şehir Stadında (Kahta Atatürk Stadı) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Şınav ve Mekik Testine) tabi tutulacaktır. Şınav ve mekik testinin bitimine müteakip Çataltepe köyü yolundan Kahta istikametine doğru koşu testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 13 Eylül 2018 saat: 08.30‘ da Kahta Gençlik Merkezi Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Erkek Adaylar İçin Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3- 40 Yaşından büyük olmamak
4- Okuryazar olmak,
5- Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8- 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9-  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10-Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
11-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12-Siyasi parti üyesi olmamak,
13-Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen  organlarında görevli olmamak,
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.  Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır) ve kimlik kartı fotokopisi
2.  Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,(Belgenin aslı ibraz edildikten sonra fotokopisi hazırlanan dosyaya konulacaktır)
3.   Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge(Askerlik şubesinden alınacaktır)
4.  Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını  gösterir sağlık kurulu raporu,
5.  6 adet vesikalık fotoğraf,(Fotoğraf 4,5*6, gri veya beyaz fonda olacaktır)
6.  Sabıka kaydı,(Cumhuriyet Başsavcılığından Alınacak Arşiv Kayıtlı Olacak)
7.  İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
8.  Kaymakamlık Makamına yazılmış Güvenlik Korucusu olmak istediğine dair dilekçe (Kaymakamlık Makamından havale ettirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına hazırlanan dosya ile birlikte teslim edilecektir)
(Müracaat dosyasında eksik belge bulunması durumunda Güvenlik Korucusu adayı spor ve sözlü mülakat sınavına alınmayacaktır. Müracaat dosyasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 11 Eylül 2018 günü saat: 09.00’da Kahta Şehir Stadında Mekik ve Şınav yapılmasına müteakip Çataltepe Köyü yolundan Kahta istikametine doğru Koşu Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40 puanın altında alan aday başarısız sayılacaktır.
 
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK’TEDİR
 
 
G.     MÜLAKAT SINAVI:
 
        Mülakat 13 Eylül 2018 saat: 08.30‘ da Kahta Gençlik Merkezi Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malül olanların 1. derece yakınları ile Gönüllü Güvenlik Korucularından müracaat edenlere artı (5) puan verilecektir.Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puan ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (19), Yedek (19) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
75
88
98
 
 
 
24
70
86
96
 
 
 
23
65
84
94
 
 
 
22
60
82
92
 
 
 
21
55
80
90
 
 
 
20
50
75
88
 
 
 
19
45
70
86
 
 
 
18
40
65
84
 
 
 
17
34
60
82
 
 
 
16
30
55
80
 
 
 
15
25
50
75
 
 
 
14
20
45
70
 
 
 
13
15
40
65
 
 
 
12
10
34
60
 
 
 
11
5
30
55
 
 
 
10
 
25
50
 
 
 
9
 
20
45
 
 
 
8
 
15
40
 
 
 
7
 
10
34
 
 
 
6
 
5
30
 
 
 
5
 
 
25
 
 
 
4
 
 
20
 
 
 
3
 
 
15
 
 
 
2
 
 
10
 
 
 
1
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
78
88
98
 
 
 
24
76
86
96
 
 
 
23
74
84
94
 
 
 
22
72
82
92
 
 
 
21
70
80
90
 
 
 
20
68
78
88
 
 
 
19
66
76
86
 
 
 
18
64
74
84
 
 
 
17
62
72
82
 
 
 
16
60
70
80
 
 
 
15
55
68
78
 
 
 
14
50
66
76
 
 
 
13
45
64
74
 
 
 
12
40
62
72
 
 
 
11
35
60
70
 
 
 
10
30
55
68
 
 
 
9
25
50
66
 
 
 
8
20
45
64
 
 
 
7
15
40
62
 
 
 
6
10
35
60
 
 
 
5
5
30
55
 
 
 
4
 
25
50
 
 
 
3
 
20
45
 
 
 
2
 
15
40
 
 
 
1
 
10
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
13 00
100
 
 
 
 
 
13 20
97
 
 
 
 
 
13 40
94
 
 
 
 
 
14 00
91
 
 
 
 
 
14 20
88
 
 
 
 
 
14 40
85
 
 
 
 
 
15 00
82
100
 
 
 
 
15 20
80
97
 
 
 
 
15 40
77
94
 
 
 
 
 16 00
73
91
 
 
 
 
16 20
70
88
 
 
 
 
16 40
65
85
 
 
 
 
17 00
60
82
100
 
 
 
17 20
55
80
97
 
 
 
17 40
50
77
94
 
 
 
18 00
45
73
91
 
 
 
18 20
40
70
88
 
 
 
18 40
35
65
85
 
 
 
19 00
30
60
82
 
 
 
19 20
25
55
80
 
 
 
19 40
20
50
77
 
 
 
20 00
15
45
73
 
 
 
20 20
10
40
70
 
 
 
20 40
5
35
65
 
 
 
21 00
 
30
60
 
 
 
21 20
 
25
55
 
 
 
21 40
 
20
50
 
 
 
22 00
 
15
45
 
 
 
22 20
 
10
40
 
 
 
22 40
 
5
35
 
 
 
23 00
 
 
30
 
 
 
23 20
 
 
25
 
 
 
23 40
 
 
20
 
 
 
24 00
 
 
15
 
 
 
24 20
 
 
10
 
 
 
24 40
 
 
5
 
 
 
25 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAHTA KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
Kahta Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Kahta İlçesi mülki sınırları içinde Sırakaya Köyüne 4 (Dört) GK, Kayadibi Köyüne 2 (İki) GK, EskiKahta (Kocahisar) Köyüne 2 (İki) GK, Bağözü Köyüne      1 (Bir) GK, Alidam Köyüne 2 (İki) GK, Koçtepe Köyüne 2 (İki) GK, Narince Köyüne 2 (İki) GK, Tütenocak Köyüne 2 (İki) GK ve İkizce Köyüne 2 (İki) GK,  bahse konu köylerde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (19) GK Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Kahta İlçe Kaymakamlığı, Resmi internet sitesinden (www.kahta.gov.tr) Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Kahta İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
 
 
 
             Ahmet Gazi KAYA
  Kahta Kaymakamı