İHALE İLANI
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Çukurtaş köyü, Çaltılı köyü, Çaltılı köyü Karadut mezrası, Narince köyü, Göçeri Köyü, Eskitaş köyü, Salkımbağı köyü, Tuğlu Köyü Gölahmet ve Elmalı Mezralarında kullanılmak üzere 75 adet Çöp Konteyneri alımı işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    :  Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                :  Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   :  416 725 51 25 – 725 61 25
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
 
2. İhale konusu yapım işinin
a) İhalenin adı                        :  İlçemiz Çukurtaş köyü, Çaltılı köyü, Çaltılı köyü Karadut
    mezrası, Narince köyü, Göçeri Köyü, Eskitaş köyü,
   Salkımbağı köyü, Tuğlu Köyü Gölahmet ve Elmalı
   Mezralarında kullanılmak üzere 75 Çöp Konteyneri
   alımı işi,
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Kahta İlçesine bağlı 8 yerleşim alanında kullanılmak
   üzere 75 adet Çöp Konteyneri alımı işi,
           
c) Yapılacağı Yer                   :  İlçemiz Çukurtaş köyü, Çaltılı köyü, Çaltılı köyü Karadut
   mezrası, Narince köyü, Göçeri Köyü, Eskitaş köyü,
   Salkımbağı köyü, Tuğlu Köyü Gölahmet ve Elmalı
   Mezraları,
            d) İşe Başlama Tarihi             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren mal alımına
    başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :  Sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren 30 takvim
    günüdür.
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                   :  Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      :  04/06/2018 Pazartesi günü
                                                              Saat : 14.00’de
          4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
          4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
          4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
          4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
          4.1.3. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          4.1.4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
         4.1.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.6. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
         4.1.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 
 
 
4.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
         4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
        4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
         5. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
         6. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
         7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
         8. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
         9. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( Altmış) takvim günü olmalıdır.
        10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
        11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
         12- İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
         13- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı